У ліцеї працюють методичні об'єднання вчителів:

1. Суспільно-гуманітарного напряму - голова МО Ганна Миколаївна Зиза.

2. Природничо-математичного напряму - голова МО Вікторія Леонідівна Струпок.

3. Початкових класів - голова МО Наталія Олексіївна Байрак.

4. Класних керівників - голова МО Вікторія Олександрівна Сподіна.

Положення про шкільне методичне об'єднання Лисичанського ліцею № 7 Сєвєродонецького району Луганської області

1. Загальні положення

1.1. Методична комісія (об'єд­нання) вчителів-предметників школи (МО) — це структурний підрозділ науково-методичної служби школи.

1.2. МО створюється за наяв­ності не менше трьох учителів, які викладають один навчальний предмет. Можливе створення цик­лових предметних МО гумані­тарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природни­чо-наукового, технологічного, ху­дожньо-естетичного, фізкультур­но-оздоровчого профілів.

1.3. Керівництво роботою МО здійснює голова, який призна­чається наказом по школі, а за його відсутності — секретар МО.

МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи шкільного методичного об'єднан­ня узагальнюються у вигляді звітів.

1.5. Засідання МО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року:

• Організаційне засідання, ви­вчення нормативної бази. (Ве­ресень)

Методична тема, вивчення ме­тодичних рекомендацій усіх рівнів. (Жовтень)

• Методична тема, аналіз участі в І і II етапах олімпіад, звіти про курсову перепідготовку, за календарний рік. (Грудень)

• Творчі звіти вчителів, які ате­стуються. (Лютий)

1.6. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

1.7. Уся діяльність МО здійсню­ється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспек­тиву згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і пе­редбачає багатопланову та різно­манітну за змістом і формами ро­боту з метою забезпечення безпе­рервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науко­во-методичної проблеми школи.

1.8. Зміст роботи МО має пе­реважно інформаційно-консуль­тативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.9. У своїй роботі методичні комісії (об'єднання) підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

2. Діяльність методичного об'єднання спрямовується на виконання таких завдань:

2.1. Вдосконалення науково-тео­ретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів мето­дичного об'єднання з метою на­дання якісної базової і повної за­гальної середньої освіти.

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, пси­хологічного забезпечення вчителів.

2.3. Вивчення, впровадження пер­спективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

2.5. Забезпечення засвоєння і впро­вадження найбільш ефективних технологій, методик і технік нав­чання та виховання школярів.

2.6. Конкретне відбиття загально-дидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень сто­совно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

3. Зміст та основні напрями діяльності МО

3.1. Проведення проблемного ана­лізу результатів освітнього процесу.

3.2. Подання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'яз­кових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпе­чення, корегування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних
програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації пе­дагогів.

3.5. Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення за­своєння учнями навчального ма­теріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6. Прийняття рішень про підго­товку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, ор­ганізація їхньої розробки та за­своєння.

3.7. Розробка методичних реко­мендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку.

3.8. Організація роботи диферен­ційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

3.9. Діяльність методичної пред­метної комісії (об'єднання):

• розробка та експертиза кон­цепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додат­кових), відповідних навчальних програм, освітніх техно­логій і методик;

• інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

• обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МО;

• аналіз ходу та результатів інно­ваційної діяльності;

• прогнозування необхідного науково-методичного забезпе­чення навчальної роботи за профілем;

• проведення проблемного ана­лізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МО;

• організація та корекція стра­тегічних документів школи в межах своєї компетенції;

• керівництво дослідницькою роботою учнів;

• подання пропозицій з поліп­шення науково-методичної ро­боти в школі, діяльності науко­во-методичної ради;

• організація різних творчих кон­курсів, інтелектуальних мара­фонів;

• організація роботи зі створен­ня та збагачення банків даних про перспективні нововведен­ня та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

• встановлення і розвиток твор­чих зв'язків і контактів з ана­логічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідни­цьких інститутів, дослідника­ми в інтересах вдосконалення своєї роботи;

• розробка методичного інстру­ментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

3.10. Методична предметна ко­місія (об'єднання) має право:

• подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су в школі;

• звертатись за консультаціями з проблем навчання та на­вчальної діяльності учнів до за­ступників директора школи з НМР, НВР;

• ставити питання про заохочен­ня своїх членів за успіхи в ро­боті, активну участь в інно­ваційній діяльності;

• готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

• ставити питання про публіка­цію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

• рекомендувати своїм учасни­кам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Кiлькiсть переглядiв: 181